Το έργο

Το  έργο με τίτλο «Inclusion Code» με δικαιούχο το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) και εταίρο τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής,  χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ), περιόδου 2014-2021, και υπάγεται στο έργο με τίτλο «Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης – Βελτιωμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών» του Προγράμματος «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems).

Σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου «Inclusion Code» είναι η βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων με μια πολυδιάστατη προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ μη κερδοσκοπικού και δημόσιου τομέα.
Βασικό στόχο αποτελεί η εκμάθηση δεξιοτήτων οικολογικής γεωργίας και η δημιουργία μιας «έξυπνης» εφαρμογής για την προώθηση της γεωργικής επιχειρηματικότητας και τη διασύνδεση της ομάδας-στόχου με την αγορά αυτή.

Ομάδες- στόχος

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες – στόχους:

Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ αυτών των ομάδων έχουν ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων και κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών.